ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ROZEMA VERHUURBEDRIJF


01 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rozema Verhuurbedrijf, hierna te noemen verhuurder, aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze Algemene voorwaarden van de verhuurder.

02 Huurprijzen

Alle in prijslijsten en offertes genoemde prijzen gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten en exclusief B.T.W.Voor meerdaagse huur geldt:
• 1e huurdag 100% van de huurprijs per dag
• 2e huurdag en de daarop volgende huurdagen 25% van de huurprijs per dag
• week/maand: tarief op aanvraag.

03 Legitimatie en Waarborg som

De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren.De verhuurder kan een waarborgsom verlangen voor het verhuurde; de hoogte van de waarborgsom wordt door de verhuurder bepaald. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt aan de huurder geretourneerd op het moment, dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

04 Duur van de overeenkomst

04.1 De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde tijdsduur, beginnend met de dag van afhalen.04.2 Voor het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

04.1 De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde tijdsduur, beginnend met de dag van afhalen.04.2 Voor het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

05 Ter beschikkingstelling en terugbezorging

De huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de verhuurtermijn bij de verhuurder terug te bezorgen.Zowel het afhalen als het terugbezorgen geschiedt voor rekening en risico van de huurder.Indien uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen kan de verhuurder zich met het bezorgen en/of terugbezorgen van het gehuurde belasten.Ook in dit geval geschiedt het één en ander voor rekening en risico van de huurder.

05.1 Teruggave aan het magazijn door de huurder zelf, dient voor 12.00 uur te geschieden (tenzij vooraf met de verhuurder anders overeengekomen).Na teruggave van het gehuurde aan de verhuurder, vindt in het magazijn van de verhuurder een telling plaats, welke bindend is. Het meenemen van de goederen door de chauffeur van Rozema Verhuurbedrijf is niet te beschouwen als een dergelijke telling.

06 Bezorgtermijn

Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht het verhuurde bij de huurder te bezorgen, zal de verhuurder ernaar streven zo nauwkeurig mogelijk de bezorgtermijn op te geven.Door de verhuurder opgegeven bezorgtijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.De bezorging vindt plaats aan de voordeur op de begane grond.De huurder staat ervoor in, dat deze plaats goed bereikbaar is voor de verhuurder en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen.

07 Controle op de goede staat van de verhuurde goederen

De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

08 Schade en gebreken

08.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

08.2 Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats verrichten.

08.3 Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van de overeenkomst.

09 Kosten van reparatie

Indien reparaties van het gehuurde noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling door de huurder of reparaties door derden of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

10 Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij;

10.1 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.

10.2 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.

10.3 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

11 Einde van de overeenkomst

11.1 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld met inachtname van art. 05. en art. 05.1. Indien zou blijken, dat het gehuurde vuil of alleen afgespoeld is, gebreken vertoont of beschadigd is, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.De reinigingskosten bedragen minimaal 50% van de huursom per dag.

11.2 Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht het gehuurde bij de huurder af te halen, zal de huurder ervoor instaan, dat het gehuurde op de begane grond goed bereikbaar bij de voordeur klaar staat voor de verhuurder.Er dient iemand aanwezig te zijn op het moment van teruggave, met inachtname van art. 05.1.

11.3 De overeenkomst kan te allen tijde door een van beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.De beëindiging van de overeenkomst door de huurder kan slechts geschieden met terugbezorging en betaling van het gehuurde bij de verhuurder met inachtname van art. 11.1. en art. 16.

12 Aansprakelijkheid tijdens de verhuurperiode

De verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de verhuurder of diens leidinggevend personeel zal de huurder de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdend met de gebruiksvoorwerpen en/of voortvloeiende uit de gebruiksvoorwerpen.

13 Aansprakelijkheid voor schade en verlies e.d.

De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden (inclusief demontage- en montagekosten) dienen te vergoeden.De huurder dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de huurder. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt de huurder de verschuldigde huurprijs tot en met de dag van terugbezorging verminderd met de in rekening gebrachte vervangingswaarde.

14 Bestelling via Website

Wanneer u een aanvraag plaatst via onze website gaat u akkoord met onze Algemene Levering Voorwaarden. U ontvangt een e-mail notificatie dat uw aanvraag in behandeling is genomen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Binnen twee werkdagen zal Rozema Verhuur B.V. een officiële bevestiging via de e-mail versturen of alle materialen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Pas als u een bevestiging heeft ontvangen, zal de overeenkomst zijn aangevangen. Ontvangst van deze berichten zijn uw verantwoordelijkheid, Rozema Verhuur B.V. garandeert enkel het versturen van de bevestiging of afwijzing van de aanvraag.

15 Verzekering, belasting, vergunningen

Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, het gehuurde te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. De huurder dient zorg te dragen voor de eventuele benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

16 Annulering

Indien de huurder de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de verhuurder alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

16.1 bij annulering tot 4 weken voor leveringsdatum 10% van de totale huurwaarde van het geannuleerde; tot 2 weken voor leveringsdatum 25%; tot 1 week voor leveringsdatum 40%; 1 week of minder 50%; tot 2 dagen voor leveringsdatum 100% van het totale huurbedrag.

16.2 Wijzigingen en aanvullingen of annulering van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij vóór of bij de afsluiting van de overeenkomst zijn gemaakt zijn ongeldig.

17 Betaling

17.1 Rekeningen moeten per factuurdatum zonder enige korting worden voldaan. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Voor de behandeling van de facturen wordt 4.50 euro administratiekosten in rekening gebracht, indien de totale huurprijs per dag minder dan 45.38 euro bedraagt.

17.2 Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum zijn onmiddellijk opeisbaar alle bedragen krachtens enig andere factuur. Verder heeft de verhuurder zonder ingebreke-stelling het recht de huurder over het verschuldigde 1,5% rente per maand extra in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.De verhuurder is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de huurder te vorderen alle kosten (zowel buiten gerechtelijke als gerechtelijke en/of verschuldigde rente), die door de niet tijdige betaling van de huurder zijn ontstaan.

18 Nederlands grondgebied

De huur wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied.Verplaatsing van het gehuurde door de huurder buiten de landsgrenzen is verboden.

19 Op de overeenkomst, waarop de Algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst kunnen, voor zover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag.

20 Op al onze transacties zijn van toepassing de Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Rozema Verhuur B.V.

Einsteinweg 14-16

2627 BN DELFT

Telefoon: 015-212 43 13